ECOdate s.r.o.
Klášterecká 964
432 01 Kadaň

Tel.: 474 334 468
Hot-line: 474 334 531

Branže - Železniční doprava

Branžové řešení  Železniční doprava  v prostředí Helios Orange využívá kromě standardních modulů také speciální pluginy pro údržbu vozidel, tratí, evidence výkonů vlakových čet a nově rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích. Vlastnosti jednotlivých modulů jsou popsány níže.

Evidence údržby železničních vozidel

Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu lokomotiv a vozů je především úkolem lokomotivních a vozových dep. Preventivní prohlídky a revize jsou opakovené úkony, které jsou dány předpisy či normami. Plánování prohlídek a oprav vyžaduje přesnou komunikaci mezi provozními a opravárenskými pracovníky. Údržba vozidel patří mezi významné nákladové položky a je potřeba je udržet pod kontrolou. K těmto, ale i k dalším úkolům v oblasti oprav a udržování vozidel slouží modul Evidence údržby.
* Registr udržovaných vozidel.
* Sledování pohybu výměnných dílů a agregátů.
* Evidence ujetých kilometrů.
* Plánování prohlídek po ujetí limitu kilometrů.
* Sledování průměrného denního proběhu a predikce data prohlídky.
* Plán revizí vyhrazených zařízení s časovou periodou.
* Evidence práce opravárenských pracovníků.
* Formální převzetí a předání vozidel z provozu do opravy.
* Zápis závad do systému přímo provozními pracovníky.

Údržba tratí

Železniční infrastruktura má z velké části charakter liniových staveb. Údržbová činnost většinou probíhá na části železničního svršku nebo spodku identifikovaných kilometrovými polohami.
* Plán údržby podle zákonných i interních předpisů
* Sledování odpracované doby traťových dělníků

Evidence výkonů vlakových čet

Organizace pracovní doby posádek vlaků patří mezi náročné úkoly. Modul umožňuje práci s turnusy, průběžné sledování skutečně odvedené práce, operativní změny rozpisu pracovních směn a následně na konci měsíce přenos podkladů do mzdového modulu.
* Turnusy pro všechny varianty dnů týdne.
* Rozpis směn s vyrovnáváním hodin mezi měsíci.
* Průběžná evidence odpracovaných směn.

Rejstřík doplňkových osvědčení

Předpisy EU ukládají provozovatelům železniční dopravy a správcům infrastruktury vést rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích. Tento modul v úzké vazbě na mzdový modul umožňuje evidovat všechny potřebné informace. Obsahuje exportní funkci pro předání dat ke zveřejnění na webových stránkách.
* Seznam osvědčení.
* Seznam oprávnění a znalostí.


Branžový list

soubor ke stažení